VERS VAN DE PERS

Uitmuntend nieuws! !single page!

Een basisinkomen financieren met complementair geld.

Een oud idee lijkt steeds vaker weer in de aandacht te komen; het basisinkomen. Met name het boek ‘gratis geld voor iedereen’ van Rutger Bregman en de initiatieven van vereniging basisinkomen hebben dit idee weer op meerdere politieke en sociale agenda’s gezet.

Een basisinkomen komt er in het kort op neer dat elk mens (dus ongeacht leeftijd of inkomen) een vast bedrag per maand krijgt uitgekeerd dat dusdanig hoog is dat men er van kan leven. Dit betekent dan ook dat andere sociale toelagen zoals diverse uitkeringen, huursubsidie, zorgtoeslag, kinderbijslag, etc. komen te vervallen. Er zijn theoretisch gezien vele voordelen verbonden aan een basisinkomen, zoals bijvoorbeeld:

  1. Inkomenszekerheid voor iedereen
  2. Minder administratie op overheidsniveau
  3. Meer tijd voor onbetaald maatschappelijk werk
  4. Een evenwichtigere verdeling van de arbeidsmarkt

Het idee van een basisinkomen stuit echter ook op veel kritiek, zoals:

  1. Het is onmogelijk te financieren
  2. Mensen gaan free-rider gedrag vertonen of het geld onduurzaam besteden
  3. Grote instroom van immigranten
  4. Grote mate van onzekerheid omtrent het begrip ‘menswaardig bestaan’

Het huidige geldsysteem1 is niet duurzaam en het is zeer de vraag of het inderdaad mogelijk is om met de huidige euro het basisinkomen dusdanig in te richten zodat bovengenoemde punten van kritiek ondervangen worden. Een deel van deze kritiek kan echter wel worden ondervangen door een ander in opkomst zijnd idee, dat van complementair geld, te combineren met het idee van een basisinkomen.

Indien een land, provincie of gemeente besluit om het basisinkomen in de vorm van complementair geld uit te keren heeft dit een aantal extra voordelen. Ten eerste is er geen financieringsvraagstuk aangezien de uitgevende partij het geld zelf kan drukken2.

Daarnaast kunnen er aan complementair geld eisen worden gesteld om onduurzaam gedrag tegen te gaan, bijvoorbeeld door ongewenste/onduurzame economische actoren uit te sluiten van dit geldsysteem.

Het argument van free-rider gedrag is geen basisinkomen-specifiek probleem aangezien elke vorm van sociale ondersteuning hieraan onderhevig is. Men kan echter beargumenteren dat het bij een basisinkomen gefinancierd door complementair geld minder zal zijn door de geografische beperking die complementair geld met zich meebrengt. Als mensen iets van buiten de regio willen (en die kans is, zeker in een duurzaam ingerichte economie vrij groot), dan zijn ze wel gedwongen om in een bepaalde vorm deel te nemen aan het economisch verkeer.

Dit is dan ook een goede reden om dit systeem zoveel mogelijk lokaal uit te rollen. Temeer omdat dit ook de mogelijke immigratie stromen meer in bedwang zal houden. Migranten zullen naar alle waarschijnlijkheid minder geneigd zijn om te emigreren vanwege gratis Bosschenaartjes in Den Bosch dan gratis Euro’s in Europa. Waarbij dit laatste idee, of het zelfs nog meer gehoorde idee van een globaal basisinkomen, op dit moment sowieso niets anders is dan een megalomane utopie.

Een derde voordeel van een regionaal basisinkomen is dat dit de regionale economie, en met name het MKB, versterkt.

Afgezien van dit artikel is er nog weinig aandacht voor het op deze manier inrichten van een basisinkomen. Persoonlijk ben ik echter van mening dat deze manier de grootste kans maakt om de gewenste effecten te realiseren.

[door: Bram Meulenbeld https://brammeulenbeld.wordpress.com/2015/05/26/een-basisinkomen-financieren-met-complementair-geld/]

About Author: Casper

3 billion years ago it all started in a pool of muck...

Spring naar werkbalk